ميله بارفيكس (BM1.PN)

ميله بارفيكس (BM1.PN)

جهت تست ورزش موش، با تعبيه دو پايه ثابت و يك ميله دروسط آن.