صندلی میمون (chair-2014.PN)

صندلی میمون (chair-2014.PN)

جهت مهار حیوان به منظور انجام تست های رفتاری و بازخوردهای حسی حیوان