باکس CPP

باکس CPP

به همراه كليه لوازم مربوطه و برنامه كامپيوتري براي تست هاي رفتاري و يادگيري در موش.

(با پایه چرخ دار متحرك) .