قفس فارادی (محفظه فارادی)

قفس فارادی (محفظه فارادی)

محفظه فارادی با ترکیبی از فریم های آلومینیومی و توری مش مسی ساخته شده است. کاربرد این محفظه در آزمایش ها و تحقیقاتی است که به تداخل امواج الکترومغناطیسی حساس هستند. به این ترتیب توسط این محفظه می توان میدان های مغناطیسی مزاحم در محیط را به مقدار زیادی تضعیف کرد. توری بکار رفته در این محفظه از سیم هایی از جنس مس و با قطر 0.07 میلی متر ساخته شده و فاصله بین سیم ها برابر با 0.5 میلی متر است. این محفظه قابلیت ساخت در ابعاد دلخواه را دارد. ابعاد واحد111