دستگاه هات پلیت موش (HOT PLATE 2021.PN)

دستگاه هات پلیت موش (HOT PLATE 2021.PN)

با قابليت تنظيم گرمايش سطح از 30 الي 70 درجه واندازه گيري زمان مربوطه به صورت ديجيتال با سيستم كنترل ثابت نگهداشتن دما.