قلاده میمون

جهت حمل میمون از قفس به نقاط دیگر یا انتقال به صندلی میمون