جعبه مطالعه رفتاري یا فرمالین تست (MRZ.APN)

جعبه مطالعه رفتاري یا فرمالین تست (MRZ.APN)

جهت انجام تست مورفين و غيره با شيشه و آئينه زاويه دار از جنس آلومينيوم يا پلكسي گلاس شفاف به همراه جعبه نگهدارنده موش از جنس پلكسي گلاس شفاف.