رک قفس نوروساینس (NEUROSCIENCE)

رک قفس نوروساینس (NEUROSCIENCE)

جهت قراردادن 20 قفس نوروساینس به صورت طبقاتی 4 یا 5 طبقه با چرخ های متحرک گردان و ترمز دار با جوشکاری آرگون و پوشش آنودایز به همراه قفس نوروساینس.