باکس اپن فیلد (OPEN FIELD 2021.PN)

باکس اپن فیلد (OPEN FIELD 2021.PN)

به همراه كليه لوازم مربوطه و برنامه كامپيوتري براي اندازه گيري يادگيري در موش .

(با پایه چرخ دار متحرك) .