میز جراحی دامهای بزرگ (OTH1.PN)

میز جراحی دامهای بزرگ (OTH1.PN)

به صورت پرتابل( مخصوص اسب و غيره ) شامل :

چرخها : 4 عدد چرخ مرغوب و متناسب براي حركت كل ميز .

جك ها : تعداد 2 عدد جك ثابت و 2 عدد جك متحرك (كشويي) برايثابت كردن كل ميز با حفظ تعادل و تنظيم ارتفاع ميز و 1 يا 2 جك ( با توجه به ميزان ظرفيت ميز ) براي تنظيم زاويه90 درجه متناسب با وزن دام .

رويه سطح ميز : به صورت 9 عدد تشك با قابليت جداشدن و تنظيم شيب كل سطح ميز به صورت 90 درجه به همراه كمربند مربوطه جهت مهار حيوان و خوابانيدن آن روي سطح ميز در زواياي مختلف با جك مناسب و زاويه بندي بالهاي كناري آن .

شاسي و كلاف : از جنس پروفيل مناسب با جوشكاري و رنگ مربوطه .