قفس های نگهداری رومبومیس (RHC.PN)

قفس تمام استيل مخصوص شامل :

موش هاي جربيل بزرگ (Rhombomys opimus) با درب، سقف و كف مشبك به همراه سيني جمع آوري فضولات به صورت كشويي .

با قابليت باز شدن از سقف و درب.