دستگاه روتارود (Rotarod 2021.PN)

دستگاه روتارود (Rotarod 2021.PN)

جهت تست ورزش اجباري با قابليت تنظيم دور و اندازه گيري زمان به صورت مجزا براي هر يك از شبكه ها به صورت 4 يا 5 خانه .