رك آلومينيومي (RT221.PN)

رك آلومينيومي (RT221.PN)

جهت قراردادن 21 قفس تيپ 2 به صورت 3 رديف در 7 طبقه با چرخهاي متحرك گردان (تك پيچ) مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز (بصورت خالی).