رك آلومينيومي(RT318.PN)

رك آلومينيومي(RT318.PN)

جهت قراردان 18 قفس تيپ 3 به صورت 3 رديف در 6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان( تك پيچ )

مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز يا رنگ كورهاي الكترواستاتيك به دلخواه خريدار

( در صورت لزوم ركفوق از جنس استنلس استيل 132 مرغوب ضد زنگ و يا فلز آهن با پوشش رنگ كوره ايالكتروستاتيك قابل ارائه مي باشد ) .