رك آلومينيومي(RT318.PN)

رك آلومينيومي(RT318.PN)

جهت قراردان 18 قفس تيپ 3 به صورت 3 رديف در6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان (تك پيچ) مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز به صورت خالی.