رك آلومينيومي (RT412.RPN)

رك آلومينيومي (RT412.RPN)

جهت قراردادن 14 قفس تيپ 2 رت و همستر بهصورت 4 رديف در 6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان ( تك پيچ )

مجهز به ترمز با جوشكاري آرگون و پوشش آنودايز يا رنگ كوره اي الكترواستاتيك به دلخواه خريدار.