دستگاه رانینگ ویل (Running Wheel 2021.PN)

دستگاه رانینگ ویل (Running Wheel 2021.PN)

جهت تست ورزش اختياري شامل يك قفس كامل تيپ 3 به همراه يك چرخ و فلك كه تعداد دويدن هاي موش را به صورت خودكار ثبت و ذخيره مي نمايد با قابليت تفكيك كليه مراحل يادگيري .