دستگاه رانينگ ويل اجباری (Running Wheel 2022.PN)

دستگاه رانينگ ويل اجباری (Running Wheel 2022.PN)

جهت تست ورزش اجباری مخصوص رت (مشابه تردمیل) به صورت 5 کاناله با قابلیت تنظیم سرعت (به صورت متر بر دقیقه) و زمان با تعریف حداکثر 10 پروتکل کاری.