دستگاه (The 5-Choice Serial Reaction Time Task)

یک باکس از جنس پلگسی گلس با ضخامت حداقل 4تا 6 میلی متر مجهز به سنسور نوری جهت یادگیری و شرطی سازی با قابلیت نصب سیستم پاداش در صورت پاسخگویی صحیح و هم چنین 5 سوراخ کوچک برای ارزیابی میزان کارایی توجه در حیوان، که در صورت پاسخ صحیح حیوان (در صورت تایید سنسور) به آن پاداش داده می شود. سنسور های نوری از نوع وارداتی و چینی می باشد ( ترجیحا بهترین برند موجود).