دستگاه شاتل باکس (SHUTTLE BOX 2021.PN)

دستگاه شاتل باکس (SHUTTLE BOX 2021.PN)

جهت دادن جريان هاي متغيير با باكس مربوطه و تنظيم ميزان شوك دهي به صورت ثابت و متغير .