استریوتکس تک بازو (ST1.PN)

مخصوص رت و موش شامل پایه و فریم دستگاه همراه با بازوهای متحرک به شکل x, Y (تک بازو) و الکترود هولدر به صورت کامل