استریوتکس دو بازو (ST2.PN)

مخصوص رت و موش شامل پایه و فریم دستگاه همراه با بازوهای متحرک به شکل x, Y و Z (دوبازو) و الکترود هولدر به صورت کامل