تله زنده گیر موش (TMR.PN)

تله زنده گیر موش (TMR.PN)

جهت گرفتن موش در محیط باز به صورت توری با کلاف و محل طعمه در سایزهای مختلف